Klienci indywidualni

Kancelaria Adwokacka Adwokat Agnieszki Skowron świadczy kompleksową pomoc prawną na rzecz klientów indywidualnych. Oferowana pomoc prawna obejmuje udzielanie porad prawnych, sporządzanie pism procesowych oraz pozaprocesowych i umów, a przede wszystkich fachową reprezentację w toku postępowania przed sądami powszechnymi i innymi organami. Reprezentujemy Klientów przed organami ścigania, organami administracji publicznej, sądami powszechnymi i sądami administracyjnymi – we wszystkich instancjach.
Kancelaria świadczy usługi oraz prowadzi sprawy między innymi w następującym zakresie:

Prawo rodzinne BytomPRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE:

 • rozwód, separacja,
 • podział majątku wspólnego,
 • alimenty (ustalenie, zmiana oraz uchylenie),
 • wykonywanie władzy rodzicielskiej,
 • kontakty z dzieckiem,
 • ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa.Prawo spadkowe BytomPRAWO SPADKOWE

 • stwierdzenie nabycia spadku,
 • dział spadku,
 • zachowek.Prawo cywilne BytomPRAWO CYWILNE I RZECZOWE

 • odszkodowanie i zadośćuczynienie (m. in. w sprawach wypadków komunikacyjnych, ochrony dóbr osobistych, szkód na osobie, z tytułu niesłusznego skazania oraz niesłusznego zastosowania środków przymusu),
 • prawo rzeczowe (ustanowienie i zniesienie służebności, zniesienie współwłasności, zasiedzenie nieruchomości, ochrona prawa własności i posiadania, wydanie rzeczy),
 • prawo lokalowe (eksmisja, sprawy o zapłatę czynszu, wypowiedzenie umowy najmu, ochrona praw lokatorów, odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe),
 • prawo umów (analiza, opiniowanie i sporządzanie umów cywilnoprawnych, dochodzenie roszczeń odszkodowawczych oraz roszczeń o zapłatę kar umownych),Prawo karne BytomPRAWO KARNE:

 • obrona w sprawach karnych, w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe, a także w sprawach o wykroczenia, na wszystkich etapach postępowania,
 • reprezentacja pokrzywdzonego zarówno w postępowaniu przygotowawczym, jak i sądowym (sporządzanie pism procesowych, w tym wniosków, prywatnych aktów oskarżenia, subsydiarnych aktów oskarżenia, zażaleń, apelacji),
 • postępowanie wykonawcze (warunkowe przedterminowe zwolnienie, odroczenie i przerwa wykonania kary pozbawienia wolności, zamiana orzeczonej grzywny na zastępczą karę pozbawienia wolności lub pracę społecznie użyteczną, odroczenie, umorzenie i rozłożenie grzywny na raty, odroczenie i przerwa wykonania kary ograniczenia wolności),Prawo administracyjne BytomPRAWO ADMINISTRACYJNE:

 • prawo samorządowe (sporządzanie wniosków do organów administracji samorządowej, odwołań od decyzji administracyjnych, skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego),
 • gospodarka nieruchomościami (w tym m. in. sprawy dotyczące opłaty adiacenckiej),
 • dostęp do informacji publicznej (sporządzanie wniosków oraz odwołań i skarg).Prawo pracy BytomPRAWO PRACY:

 • ustalenie istnienia stosunku pracy,
 • prawidłowość wypowiedzenia i rozwiązania umowy o pracę,
 • wypadki przy pracy,
 • mobbing.