Koszty zastępstwa procesowego w sprawach cywilnych

Koszty zastępstwa procesowego w sprawach cywilnych to istotny element kosztów sądowych. Może mieć znaczący wpływ na stronę dochodzącą swoich praw przed sądem Rejonowym w Bytomiu. Zastępstwo procesowe, czyli reprezentacja strony przez adwokata lub radcę prawnego, jest często niezbędne ze względu na złożoność przepisów prawnych i procedur sądowych.

Koszty te obejmują wynagrodzenie pełnomocnika, które jest ustalane na podstawie umowy między stroną a prawnikiem, jednakże w wielu przypadkach obowiązują również stawki minimalne określone przez prawo.

Wysokość kosztów zastępstwa procesowego zależy od kilku czynników, w tym od rodzaju sprawy, jej skomplikowania, a także wartości przedmiotu sporu. Zasady te reguluje Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie. Przykładowo, w sprawach o zapłatę koszty mogą być wyliczane procentowo od wartości przedmiotu sporu. Zdarza się również, że sąd może zasądzić zwrot kosztów zastępstwa procesowego na rzecz strony wygrywającej proces, co stanowi dodatkowy motywator do skutecznej reprezentacji swoich interesów.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie Na podstawie art. 16 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2022 r. poz. 1184 i 1268 oraz z 2023 r. poz. 1860) zarządza się, co następuje:

Stawki minimalne w sprawach cywilnych, ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych

§  2.  [Stawki minimalne zależne od wartości przedmiotu sprawy]

Stawki minimalne wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy:

1)

do 500 zł – 90 zł;

2)

powyżej 500 zł do 1500 zł – 270 zł;

3)

powyżej 1500 zł do 5000 zł – 900 zł;

4)

powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 1800 zł;

5)

powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 3600 zł;

6)

powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 5400 zł;

7)

powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł – 10 800 zł;

8)

powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł – 15 000 zł;

9)

powyżej 5 000 000 zł – 25 000 zł.

§  3.  [Stawki minimalne w sprawach, w których wydawany jest nakaz zapłaty]
1.

W sprawach rozpoznawanych w postępowaniu upominawczym, elektronicznym postępowaniu upominawczym, postępowaniu nakazowym oraz europejskim postępowaniu nakazowym stawki minimalne wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy:

1)

do 500 zł – 60 zł;

2)

powyżej 500 zł do 1500 zł – 180 zł;

3)

powyżej 1500 zł do 5000 zł – 600 zł;

4)

powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 1200 zł;

5)

powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 2400 zł;

6)

powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 3600 zł;

7)

powyżej 200 000 zł – 7200 zł.

2.

W przypadku skutecznego wniesienia sprzeciwu lub zarzutów opłatę ustala się na zasadach ogólnych.

§  4.  [Stawki minimalne w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego]
1.

Stawki minimalne wynoszą w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego o:

1)

rozwód i unieważnienie małżeństwa – 720 zł;

2)

stwierdzenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa – 720 zł;

3)

przysposobienie – 360 zł;

4)

pozbawienie, ograniczenie, zawieszenie lub przywrócenie władzy rodzicielskiej oraz odebranie dziecka – 240 zł;

5) 1

ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa, ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa oraz rozwiązanie przysposobienia – 480 zł;

6)

rozstrzygnięcie w istotnych sprawach rodziny lub co do zarządu majątkiem wspólnym – 480 zł;

7)

ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami – 720 zł;

8)

podział majątku wspólnego między małżonkami – stawkę obliczoną na podstawie § 2 od wartości udziału, a w przypadku zgodnego wniosku małżonków – 50% tej stawki;

9)

alimenty, nakazanie wypłacenia wynagrodzenia za pracę do rąk drugiego małżonka – 120 zł.

2.

Stawki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, obejmują również wynagrodzenie od roszczeń majątkowych dochodzonych łącznie, z wyjątkiem roszczeń przewidzianych w art. 58 § 2 i 3 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1359, z 2022 r. poz. 2140 oraz z 2023 r. poz. 1606, 1615 i 1843), od których pobiera się także wynagrodzenie określone w ust. 1.

3.

Stawki określone w ust. 1 pkt 5 obejmują w sprawach o ustalenie ojcostwa również roszczenia majątkowe strony powodowej.

4.

Stawki, o których mowa w ust. 1 pkt 9, ustala się od wartości przedmiotu sprawy, jeżeli obowiązek zwrotu kosztów obciąża osobę zobowiązaną do alimentów lub małżonka, którego wynagrodzenie za pracę ma być wypłacone do rąk drugiego współmałżonka.

§  5.  [Stawki minimalne w sprawach z zakresu prawa rzeczowego]

Stawki minimalne wynoszą za prowadzenie spraw z zakresu własności, innych praw rzeczowych i prawa o księgach wieczystych:

1)

o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości – 50% stawki obliczonej na podstawie § 2;

2)

o rozgraniczenie – 720 zł;

3)

dotyczących służebności – 480 zł;

4)

o naruszenie posiadania – 320 zł;

5)

o wpis w księdze wieczystej lub złożenie dokumentu do zbioru dokumentów – 240 zł;

6)

o zniesienie współwłasności – stawkę obliczoną na podstawie § 2 od wartości udziału współwłaściciela zastępowanego przez adwokata, a w przypadku zgodnego wniosku uczestników – 50% tej stawki;

7)

związanych z korzystaniem z rzeczy wspólnej lub z zarządem rzeczą wspólną – 480 zł;

8)

o usunięcie niezgodności między treścią wpisu w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym – 50% stawki obliczonej na podstawie § 2 od wartości prawa dotkniętego niezgodnością.

§  6.  [Stawki minimalne w sprawach z zakresu prawa spadkowego]

Stawki minimalne wynoszą za prowadzenie spraw z zakresu prawa spadkowego o:

1)

zabezpieczenie spadku, dokonanie spisu inwentarza, odrzucenie spadku, ogłoszenie testamentu i nakazanie jego złożenia, zarządu spadku nieobjętego i wyjawienie przedmiotów spadkowych – 120 zł;

2)

stwierdzenie nabycia spadku – 120 zł, a jeżeli przedmiotem postępowania jest również ważność testamentu – 720 zł;

3)

dział spadku – stawkę obliczoną na podstawie § 2 od wartości udziału spadkowego uczestnika zastępowanego przez adwokata, a w razie działu na zgodny wniosek uczestników postępowania – 50% tej stawki.

§  7.  [Stawki minimalne w sprawach windykacyjnych]

Stawki minimalne wynoszą za prowadzenie spraw o:

1)

opróżnienie lokalu mieszkalnego – 240 zł;

2)

wydanie nieruchomości rolnej – 720 zł;

3)

wydanie innej nieruchomości i opróżnienie lokalu użytkowego – stawkę obliczoną na podstawie § 2 od wartości sześciomiesięcznego czynszu.

§  8.  [Stawki minimalne w innych sprawach cywilnych]
1.

Stawki minimalne wynoszą w sprawach:

1)

o uchylenie uchwały organu spółdzielni – 360 zł;

2)

o ochronę dóbr osobistych i ochronę praw autorskich – 720 zł;

3)

z zakresu postępowania nieprocesowego w sprawie niewymienionej odrębnie – 240 zł;

4)

o uchylenie wyroku sądu polubownego – 2400 zł;

5)

z zakresu postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego – 3600 zł;

6)

o uznanie orzeczenia sądu zagranicznego – 480 zł;

7)

egzekucyjnych przy egzekucji z nieruchomości – 50% stawki obliczonej na podstawie § 2, a przy egzekucji innego rodzaju – 25% tej stawki;

8)

ze skargi na czynności komornika – 80 zł;

9)

o wyjawienie majątku – 120 zł;

10)

rejestracji spółki – 2400 zł, a w przypadku rejestracji spółki, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym – 1200 zł;

11)

rejestracji spółdzielni – 2400 zł;

12)

innych rejestracji – 1200 zł;

13)

zmiany w rejestrze – 720 zł, a w przypadku zmiany w rejestrze przy wykorzystaniu wzorca uchwały udostępnionego w systemie teleinformatycznym – 360 zł;

14)

o zaopatrzenie tytułu egzekucyjnego w klauzulę wykonalności – 120 zł;

15)

o zwolnienie spod zajęcia rzeczy i praw zabezpieczonych w postępowaniu karnym u osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa przeciwko mieniu – 120 zł;

16)

o zwrot korzyści uzyskanych kosztem Skarbu Państwa – 120 zł;

17)

o ustalenie autorstwa projektu wynalazczego – 960 zł;

18)

o ustalenie prawa do patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji – 1200 zł;

19)

o naruszenie patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji – 1680 zł;

20)

o stwierdzenie prawa korzystania z wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego albo prawa używania znaku towarowego lub oznaczenia geograficznego bądź utraty prawa używania oznaczenia geograficznego – 1440 zł;

21)

o przeniesienie patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji – 1680 zł;

22)

o uchylenie uchwały wspólników bądź akcjonariuszy i o stwierdzenie nieważności uchwały wspólników bądź akcjonariuszy – 1080 zł;

23)

o wyłączenie wspólnika – 1080 zł;

24)

o rozwiązanie spółki kapitałowej – 1080 zł;

25)

o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu prowadzonym w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej – 300 zł;

26)

o odszkodowanie lub o zadośćuczynienie związane z warunkami wykonywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania – 240 zł;

27)

o ubezwłasnowolnienie – 480 zł;

28)

o uznanie za zmarłego lub stwierdzenie zgonu oraz rozstrzygnięcie co do aktów stanu cywilnego – 360 zł.

2.

Stawki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 19, nie obejmują opłat od roszczeń majątkowych dochodzonych łącznie.

§  9.  [Stawki minimalne w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych]
1.

Stawki minimalne wynoszą w sprawach z zakresu prawa pracy o:

1)

nawiązanie umowy o pracę, uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne, przywrócenie do pracy lub ustalenie sposobu ustania stosunku pracy – 180 zł;

2)

wynagrodzenie za pracę lub odszkodowanie inne niż wymienione w pkt 4 – 75% stawki obliczonej na podstawie § 2 od wartości wynagrodzenia lub odszkodowania będącego przedmiotem sprawy;

3)

inne roszczenia niemajątkowe – 120 zł;

4)

ustalenie wypadku przy pracy, jeżeli nie jest połączone z dochodzeniem odszkodowania lub renty – 240 zł;

5)

świadczenie odszkodowawcze należne z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej – 50% stawki obliczonej na podstawie § 2 od wartości odszkodowania będącego przedmiotem sprawy.

2.

Stawki minimalne wynoszą 180 zł w sprawach o świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego i zaopatrzenia emerytalnego oraz w sprawach dotyczących podlegania ubezpieczeniom społecznym.